Ładowanie strony

# Kahlenberg - Reinsurance Insurance

Usługi doradcze

Usługi doradcze

Jesteśmy zespołem posiadającym wieloletnie i bogate doświadczenie w zakresie usług doradczych świadczonych dla firm polskich i zagranicznych.

Podstawowymi obszarami naszej specjalizacji w zakresie usług doradczych są:

1

Audyty ubezpieczeniowe - audyt ubezpieczeniowy obejmuje kilka etapów. Pierwszy z nich to wspólna z Klientem identyfikacja obszarów podwyższonego ryzyka w działalności firmy. W drugim etapie przeprowadzana jest inwentaryzacja i analiza istniejącej ochrony ubezpieczeniowej. Następnie dokonywana jest ocena istniejącej ochrony ubezpieczeniowej pod kątem jej dopasowania do profilu ryzyk występujących w działalności konkretnej firmy. W oparciu o te dwa elementy przygotowywana jest rekomendacja w zakresie poprawy i optymalizacji ochrony ubezpieczeniowej z punktu widzenia jej zakresu i kosztów.

2

Zarządzenie ryzykiem - nasze wsparcie w zakresie zarządzania ryzykiem obejmuje zarówno pomoc na etapie analizy i oceny ryzyk strategicznych, jak również operacyjnych. Analiza i ocena ryzyka powiązana z dobrą znajomością polskiego i międzynarodowego rynku ubezpieczeń pozwala na dobór dobrze dopasowanych produktów i rozwiązań ubezpieczeniowych, które eliminują lub minimalizują te ryzyka.

3

Wsparcie procesów operacyjnych dotyczących ubezpieczeń - w tym zakresie oferujemy pomoc przy optymalizacji procesów, opracowywaniu i wdrożeniu wewnętrznych procedur operacyjnych, budowie systemów raportowania oraz przygotowanie wzorów wewnętrznych dokumentów ubezpieczeniowych (dokumenty polisowe/certyfikaty, dokumenty związane z realizacją umów ubezpieczeń oraz likwidacją szkód).

4

Wsparcie transakcji połączenia lub kupna podmiotów - nasza pomoc obejmuje wszystkie etapy transakcji kapitałowych począwszy od identyfikacji potencjalnych podmiotów, poprzez proces ubezpieczeniowego „due diligence”, negocjacji oraz zawarcia transakcji poprzez dobór finansowych produktów ubezpieczeniowych zabezpieczających transakcję („Warranty & Indemnity Insurance”), jak również wsparcia procesu zarządzania w okresie przejściowym („post acquisition”). Posiadamy doświadczenie doradcze w tym obszarze zarówno z rynku polskiego, jak również z rynków zagranicznych.

5

Doradztwo w zakresie likwidacji szkód - oferujemy naszym Klientom pełne zaangażowanie w sytuacji zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. Nasze usługi w zakresie likwidacji szkód obejmują zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela w imieniu Klienta, pomoc w zebraniu i analizie dokumentacji szkodowej, monitorowanie i kontrola procesu likwidacji przez ubezpieczyciela, przygotowanie odwołania i uczestniczenie w procesie odwoławczym w sytuacji odmowy lub ograniczenia wypłaty należnego odszkodowania.